REGULAMIN GABINETU DERMATOLOGICZNEGO SŁAWOMIRA KĘCKIEGO

 

§ 1 DEFINICJE

1. Gabinet Dermatologiczny Sławomir Kęcki – zwany dalej “Gabinetem”
Gabinet Dermatologiczny Sławomir Kęcki, ul. Robotnicza 16a/11, 49-300 Brzeg
oraz ul. Krakowska 32a 45-075 Opole, NIP 747-104-57-38.
2. Klient – osoba korzystająca z usług bądź nabywająca towar w Gabinecie.
3. Pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od tego czy jest
zdrowa, czy chora (WHO).
4. Rezerwacja – wcześniejsze umówienie w Gabinecie terminu wizyty, usługi bądź
zamówienie towaru przy pomocy platformy internetowej Moment.pl, komunikatorów
Messenger, WhatsApp, mailowo, poprzez SMS, telefonicznie lub osobiście.
5. Przedpłata – odgórnie ustalona przez Gabinet część umówionej kwoty za daną wizytę,
usługę lub towar, w postaci zadatku.
6. Zadatek – określona suma pieniężna, którą potencjalny klient /pacjent, jest zobowiązany
opłacić Gabinetowi w celu zawarcia z nim umowy dotyczącej korzystania z danej usługi
lub wizyty.
7. Usługa – działalność gospodarcza polegająca na działaniach podejmowanych w celu
dostarczenia określonych korzyści lub zaspokajania potrzeb.
8. Zabieg – usługa z zakresu medycyny estetycznej bądź chirurgii dermatologicznej dążąca
do poprawy jakości życia pacjenta.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia
i korzystania z usług Gabinetu Dermatologicznego Sławomira Kęckiego z siedzibą
w Brzegu ul. Robotnicza 16a/11, 49-300 Brzeg oraz w Opolu ul. Krakowska 32a,
45-075 Opole, dostępnego pod adresem www.dermatolog-kecki.pl (zwanego dalej
“Gabinetem”).
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to
wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Gabinetu na rzecz Pacjentów
lub Klientów w jego siedzibie.
3. Pacjentem/ Klientem Gabinetu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia
powyżej 15 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba
niepełnoletnia poniżej 15 roku życia przebywająca w Gabinecie pod opieką swojego
prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Skorzystanie z dowolnej Usługi lub Zabiegu jest równoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu.
5. Gabinet jest nieczynny w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.
6. Gabinet zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia godzin pracy.
7.W Gabinecie Klienci mają możliwość zakupu kosmetyków, voucherów podarunkowych
oraz pakietów zabiegowych.
8.Realizacja usługi w Gabinecie poprzedzona musi być wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla celów realizacji usługi oraz złożeniem przez Klienta oświadczenia,
iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez
Gabinet oraz, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki
(patrz też §11 DANE OSOBOWE).

§3 UMAWIANIE WIZYT / REZERWACJA

1. Pacjent/ Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty w Gabinecie osobiście,
telefonicznie, mailowo, poprzez portal Moment.pl oraz przez komunikatory tj. Messenger
lub WhatsApp.
2. Zasady umawiania wizyt przez Moment.pl określa Regulamin korzystania z portalu
Moment.pl, dostępny na stronie www.moment.pl/regulamin .
3. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji a także anulowania już umówionej
wizyty, w przypadku osób, które kilkukrotnie, bez wyraźnej przyczyny, przekładały już
umówione wcześniej w Gabinecie wizyty lub wielokrotnie nie pojawiały się
w wyznaczonym terminie.
4. Gabinet zastrzega sobie prawo pobierania Zadatku przy rezerwacji wybranych Usług.
5. O Zadatku i jego kwocie Pacjent/Klient zostanie poinformowany przed umówieniem
wizyty.
6. Zadatek za zamówioną usługę, powinien zostać opłacony w przeciągu 72h od momentu
rejestracji. Nieopłacenie zadatku w powyższym terminie, skutkuje
automatycznym anulowaniem wizyty.
7. Zadatek może być dokonywany przez Pacjenta/Klienta Gabinetu w postaci gotówki,
przelewu bankowego, opłaty kartą kredytową, przy pomocy płatności on-line
(Moment Pay) lub przy pomocy BLIK.
8. Przelewu bankowego należy dokonywać według poniższych danych:

Numer rachunku bankowego
36 1020 3668 0000 5202 0010 6021
Dane odbiorcy: Gabinet Dermatologiczny Sławomir Kęcki ul. Robotnicza 16a/11, 49-300 Brzeg
Tytuł: imię i nazwisko Pacjenta/Klienta, rodzaj i data zaplanowanej wizyty/zabiegu

9. Pacjent /Klient, który opłaci zadatek, a następnie nie stawi się na umówionej wizycie, bądź
nie odwoła jej na 48h przed wyznaczonym terminem, traci go na rzecz Gabinetu.
10.Pacjenci/Klienci Gabinetu, zobligowani są do odwołania umówionej wizyty na 48h
przed wyznaczonym terminem. Brak zgłoszenia chęci odwołania wizyty w wyznaczonym
terminie, będzie skutkował brakiem możliwości rejestracji w przyszłości.
11. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu
rezerwacji w późniejszym okresie, o czym Pacjenci/Klienci zostaną wcześniej
poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Gabinetu wydarzeń,
istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od
zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie
terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze
zmianą terminu zabiegu przez Gabinet, Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie,
wolny termin na zabieg.
12. Brak odpowiedzi zwrotnej na sms systemowy bądź kontakt telefoniczny personelu
Gabinetu, w celu potwierdzenia wizyty zaplanowanej na dzień kolejny, skutkuje
automatycznym anulowaniem wizyty.
13.Gabinet akceptuje anulowanie wizyty w przeddzień ustalonego terminu a nawet w dniu,
w którym miała ona zostać zrealizowana, tylko i wyłącznie w przypadkach losowych.
Anulowanie wizyty nie wiąże się wówczas z żadnymi konsekwencjami dla Pacjenta,
wymienionymi §3 pkt 10. Każde takie zgłoszenie będzie jednak rozpatrywane
indywidualnie.

§4 WIZYTA W GABINECIE

1. Gabinet zastrzega, iż ustalone godziny przyjęć w gabinetach w Brzegu, jak i w Opolu
są godzinami orientacyjnymi. Opóźnienia w przyjmowaniu Pacjentów i/ lub Klientów
wynikają z charakteru pracy Gabinetu oraz różnorodności problemów z jakimi
zwracają się do nas Pacjenci / Klienci.
2. Pacjenci/ Klienci zobowiązani są zachować ciszę na korytarzu.
3. Zabrania się wchodzenia do gabinetu lekarskiego oraz gabinetów zabiegowych bez
wyraźnego wezwania lekarza lub personelu Gabinetu.
4. Za wszelkie szkody materialne, wyrządzone w Gabinecie przez osoby nieletnie,
odpowiada finansowo rodzic bądź opiekun prawny. Rodzic/ opiekun prawny
ma obowiązek sprawować należytą opiekę nad nieletnim. W przypadku wyraźnego
braku reakcji na nieprawidłowe zachowanie dziecka ze strony rodzica/opiekuna
prawnego , personel Gabinetu ma prawo wyprosić Pacjentów/Klientów z terenu
Gabinetu i anulować wizytę.
5. Gabinet nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korytarzach, w toalecie
oraz w gabinetach zabiegowych.
6. Pacjenci/Klienci zobowiązani są do przybycia minimum 5 minut przed planowanym
zabiegiem.
7. W przypadku spóźnienia się Pacjenta/Klienta, Gabinet zastrzega sobie prawo do skrócenia
czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania
rezerwacji.
8. W przypadku opóźnienia zabiegu wynikającego z winy pracownika Gabinetu, zabieg
będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
9. Pacjenci /Klienci z objawami przeziębienia, gorączką i innymi objawami infekcji
bakteryjnej bądź wirusowej nie będą obsługiwani.

§5 CENNIK, PŁATNOŚCI

1. Ceny usług Gabinetu podane są w cenniku dostępnym w gabinetach w Opolu i w Brzegu,
a także na stronie https://www.dermatolog-kecki.pl/cennik/ oraz
https://www.moment.pl/s/gabinet-dermatologiczny .
2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu
Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Gabinet zastrzega sobie prawo do ich zmiany.
3. Za usługi świadczone w Gabinecie, Klienci/ Pacjenci mogą dokonywać płatności
gotówką, kartą, voucherem podarunkowym, a także BLIK-iem, poprzez portal
www.moment.pl lub przelewem bankowym na dane:

Numer rachunku bankowego
36 1020 3668 0000 5202 0010 6021
Dane odbiorcy: Gabinet Dermatologiczny Sławomir Kęcki ul. Robotnicza 16a/11, 49-300 Brzeg
Tytuł: imię i nazwisko Pacjenta/Klienta, rodzaj i data zaplanowanej wizyty/zabiegu

4. Płatność za każdą z usług musi być dokonana bezpośrednio po wykonanym zabiegu bądź
przeprowadzonym badaniu lekarskim.
5. Opłaty dokonywane są bezpośrednio u personelu wykonującego daną usługę.
6. W przypadku płatności za vouchery podarunkowe, honorowana jest także płatność
w postaci przelewu wykonanego przed odbiorem vouchera.

§6 PROMOCJE, RABATY, VOUCHERY

1. Promocje, rabaty, vouchery podarunkowe oferowane Klientom Gabinetu nie łączą się.
2. Aktualne promocje i rabaty umieszczane są na stronie internetowej
www.dermatolog-kecki.pl oraz na profilu Facebook i Instagram.

§7 VOUCHERY PODARUNKOWE

1. W Gabinecie Pacjenci /Klienci mają możliwość zakupu Voucherów Podarunkowych.
2. Vouchery podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług w Gabinecie zgodnie
z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera. Można nimi płacić za
wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej.
3. Vouchery są ważne przez okres 2 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy
wykorzystać zakupiony voucher. Po upływie 2 miesięcy od daty zakupu Voucher traci
ważność, a zawarta na nim wartość zostaje utracona (wyjątek stanowią indywidualne
przypadki, po ustaleniu danej sytuacji z personelem Gabinetu).
4. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych
usług.
5. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować personel Gabinetu, że formą płatności
za umówiony zabieg będzie Voucher Podarunkowy.
6. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, mailową lub osobiście,
na 48h przed umówioną wizytą, Voucher Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.
7. Voucher należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu, w recepcji Gabinetu.
8. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości
wydawania niewykorzystanej kwoty z Voucherów w postaci gotówki.
9. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Voucheru, jeżeli wartość usług
z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość wpisana na Voucherze.
10.Płatności Voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
11.Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę, z uprzednim dokonaniem tych
zmian, ale nie później niż dzień przed zaplanowaną wizytą.
12.W przypadku utraty lub zniszczenia Voucheru Podarunkowego, Gabinet nie ponosi
odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
13.Integralną częścią Voucherów Podarunkowych jest niniejszy Regulamin, który na
życzenie jest udostępniany w recepcji Gabinetu.
14.Podczas składania zamówienia Pacjent/Klient oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią
i akceptuje jego warunki w całości.

§8 ZASADY KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW

1. Pacjent/ Klient jest zobowiązany do podpisania zgody na wykonywany zabieg.
2. Zgodę na zabieg, w przypadku osoby niepełnoletniej, wypełnia i podpisuje rodzic bądź
opiekun prawny.
3. Pacjent/ Klient jest zobowiązany do poinformowania personelu o pogorszeniu się stanu
swojego zdrowia lub o złym samopoczuciu, wynikającym z przeprowadzanego zabiegu.
4. Pacjent/Klient jest zobowiązany do poinformowania personelu o wszelkich
uczuleniach, przyjmowanych medykamentach oraz aktualnym stanie zdrowia, przed
wykonaniem zabiegu.
5. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma
prawo odmówić jego wykonania.
6. Pacjent/ Klient jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zasad pielęgnacji
pozabiegowej. Informacje dotyczące pozabiegowej pielęgnacji skóry, pacjenci otrzymują
w postaci pisemnej i/lub ustnej. Brak przestrzegania prawidłowej pielęgnacji pozabiegowej,
nie może stanowić prawa do postępowania odszkodowawczego ze strony Pacjenta/Klienta.
7. Pacjent/Klient posiada prawo do bezpłatnej kontroli do 7 dni od wykonanego zabiegu.

§9 ODMOWA WYKONANIA ZABIEGU

1. Personel Gabinetu ma prawo do odmowy wykonania wcześniej zaplanowanego zabiegu
w poniższych przypadkach:
gdy występują przeciwwskazania do zabiegu,
gdy przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza godziny otwarcia Gabinetu ( sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie)*
gdy Pacjent/Klient znajduje się pod wpływem środków odurzających,
gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za nieodpowiedni
i/lub wulgarny w stosunku do personelu, jak i innych Klientów/Pacjentów obecnych w Gabinecie,
gdy Klient spóźni się na planowany zabieg powyżej 15 minut od czasu zaplanowanej wizyty.

* sytuacja nie dotyczy przypadków, w którym personel Gabinetu był powiadomiony
wcześniej o wydłużonych godzinach pracy, co wynikało z dokonanej rezerwacji terminu.

§10 REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji odnośnie sposobu wykonania Zabiegu lub jego
efektów, w terminie do 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych
efektów zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania
Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie np. w postaci paragonu, potwierdzenia płatnością
kartą.
2. Reklamacje składa się w formie pisemnej, mailowo, osobiście w Gabinecie lub za
pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu. Wskazane jest dołączenie do
zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
3. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane indywidualnie. Maksymalny termin na rozpatrzenie
reklamacji to 10 dni roboczych od otrzymania przez Gabinet zgłoszenia reklamacyjnego
Pacjenta/Klienta.
4. W przypadku uznania reklamacji Gabinet umożliwi Pacjentowi/ Klientowi skorzystanie
z zabiegu korygującego za częściową opłatą bądź też bezpłatnie. Gabinet może
zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Pacjentowi/Klientowi przysługuje prawo do
odwołania się od tej decyzji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Pacjent/ Klient nie jest
zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę.

§11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika strony jest
Sławomir Kęcki prowadzący działalność pod nazwą Gabinet Dermatologiczny Sławomir
Kęcki.
2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w RODO
(Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.) w celu przeprowadzenia usług.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora opisane są
w polityce prywatności zamieszczonej na stronie www.dermatolog-kecki.pl .

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać
niniejszego Regulaminu i stosować się do sugestii personelu.
2. Pacjent/Klient korzystając z Gabinetu jednocześnie potwierdza, że zapoznał się
z niniejszym Regulaminem.
3. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub
zaniechania zmierzające do jego obejścia.
4. Klienci Gabinetu proszeni są o wyciszenie telefonów komórkowych oraz nieprowadzenie
rozmów telefonicznych na korytarzu lub w trakcie wykonywanego zabiegu.
5. Zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych oraz spożywanie alkoholu na terenie
Gabinetu i w jego obrębie.
6. Każdy Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu i do cennika usług.
7. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie Gabinetu będą zawsze rozpatrywane
z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony.
8. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu
Cywilnego.